Richard Višňák, biologické a ekologické průzkumy
Hlavní stránka   Reference   Kontakt  

Reference

V oboru botaniky a návazně ochrany přírody a krajiny se pokouším bádat již třicet let. Jako osoba samostatně výdělečně činná nabízím své služby úřadům, státním institucím, podnikům, neziskovým organizacím a privátním subjektům již od roku 1993. Za toto období jsem vyhotovil několik stovek dokumentací nejrůznějšího zaměření, ať již samostatně nebo v kooperaci se specialisty jiných oborů. Většina mých prací se váže k území Libereckého kraje, kde od narození žiji, nezřídka ale tento nevelký region přesahuje. Začátky mých botanických výzkumů jsou z velké části spjaty se synantropní vegetací města Ostravy, kam jsem po několik let z vlastního zájmu dojížděl.

Jako zaměstnanec někdejší společnosti TERPLAN v r. 1992-93 jsem se seznámil s tematikou územně plánovacích dokumentací a územních systémů ekologické stability (ÚSES). V následujících letech jsem se intenzivně věnoval vymezování ÚSES převážně v okolí města Liberce, zpracoval jsem i svá první biologická hodnocení. Během zaměstnání v a. s. MEGA ve Stráži pod Ralskem (1994-1997) bylo mojí převažující činností posuzování vlivů silničních staveb na životní prostředí (EIA). V tomto zaměření jsem pokračoval i po odchodu do soukromé praxe, již ve spolupráci s libereckou společností EVERNIA. K výše uvedeným činnostem přibylo na začátku nového tisíciletí zpracování plánů péče, především pro oblast Jizerských hor a Ještědského hřbetu. Do dnešního dne jsem vyhotovil kolem padesáti plánů péče, z nichž některé jsem zpracovával (v rámci pravidelných obnov) již podruhé. Orientaci v dílčích problematikách managementu lesních i nelesních ploch mi usnadňuje nejen geobotanické vzdělání (magisterské a později doktorské studium na Přírodovědecké fakultě UK v Praze), ale i dřívější zemědělské vzdělání a zkušenost ze zemědělského výzkumu, jakož i dlouhodobý zájem o problematiku lesů a lesního hospodářství (mj. se od počátků podílím na zavádění certifikace lesů v globálním systému FSC).

Významnou etapou mé dosavadní činnosti byla účast na vytváření soustavy chráněných území evropské soustavy Natura 2000. V letech 2001-2004 jsem věnoval podstatnou část své kapacity mapování biotopů, následně jsem i připravoval návrhy evropsky významných lokalit pro území Libereckého kraje. Později jsem se nepravidelně účastnil na aktualizacích vrstvy mapování. Jsem rovněž jedním z hlavních autorů Koncepce ochrany přírody a krajiny Libereckého kraje. V roce 2005 jsem zpracovával botanickou inventarizaci tří národních přírodních rezervací v CHKO Jizerské hory. Po řadu let jsem také zajišťoval, resp. dosud zajišťuji vegetační monitoring různých lokalit, zatím nejobsáhleji (2001-2010) v souvislosti s vlivy zimního solení silnic v Jizerských horách.

Na závěr uvádím (neúplný) výčet subjektů, pro něž jsem zajišťoval větší počet zakázek:

 • Agentura ochrany přírody a krajiny Praha
 • DIAMO, s. p.
 • EVERNIA s. r. o.
 • Ing. Pavel Vonička
 • Ing. Václav Martinovský, SVHF
 • Lesy České republiky, s. p.
 • Liberecký kraj, odbor životního prostředí a zemědělství
 • MEGA, a. s.
 • Severočeské muzeum v Liberci
 • Správa CHKO Jizerské hory a Krajské středisko AOPK ČR
 • Správa CHKO Lužické hory
 • Statutární město Liberec
Nahoru© 2014 Richard Višňák