Richard Višňák, biologické a ekologické průzkumy
Hlavní stránka   Reference   Kontakt  

Plány péče o zvláště chráněná území (ZCHÚ)

Nezbytným nástrojem efektivní ochrany maloplošných ZCHÚ (tedy kategorií národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památka a přírodní památka) jsou plány péče. V současnosti jde o poměrně rozsáhlé dokumentace, v nichž jsou shrnuty základní identifikační a popisné údaje o dotčeném území, jeho přírodovědném potenciálu, minulých a současných způsobech využití a především jsou specifikována konkrétní opatření navržená pro zajištění předmětů ochrany. Plány péče se obvykle zpracovávají na období deseti let, někdy i na kratší dobu. Na lesní půdě se doba platnosti plánu péče kryje (v ideálním případě) s dobou platnosti lesního hospodářského plánu.

Při vlastním zpracování plánů péče se snažím o co nejlepší poznání příslušného území, a to jak na základě terénního šetření, tak i rešerše dostupných informačních zdrojů. Pro porozumění současnému stavu území (a do jisté míry i pro stanovení dlouhodobých cílů a postupů k jejich dosažení) má velký význam historický rozbor. Standardně provádím v každém ZCHÚ orientační botanický průzkum, jehož výsledky pak prezentuji formou floristického soupisu a podrobnějších popisů dílčích ploch. Stejně postupuji i u lesních ZCHÚ, kde současná Osnova slovní popisy dílčích ploch (jednotek prostorového rozdělení lesa) nepředpokládá. Pokud to okolnosti dovolují, zakládám v rámci zpracování plánů péče trvalé plochy pro případný budoucí vegetační monitoring.

Nahoru© 2014 Richard Višňák