Hlavní stránka   Reference   Kontakt  

Ceny a termíny prací

Cena prací. Cena je vždy stanovena individuálně, dle požadovaného formátu výstupu, oborového zaměření výzkumů, velikosti a přírodního potenciálu zájmového území. Logicky se tudíž může pohybovat ve velmi širokém rozpětí. Pro hrubou představu mohu uvést, že u biologických hodnocení začíná na 10 tisících korun, u plánů péče o maloplošná zvláště chráněná území na 15 tisících a zvyšuje se úměrně velikosti a složitosti území. U přírodovědných průzkumů pak roste s počtem zastoupených specializací. Na druhou stranu v jednoduchých případech (průzkumy malých a/nebo přírodovědně málo zajímavých lokalit, které lze realizovat jednorázovou návštěvou) je možné nabídnout cenu nižší, a to někdy i výrazně. Vždy je to věcí vzájemné dohody objednatele a zadavatele.

Termín zpracování. Časové hledisko je v případě biologických průzkumů poměrně zásadní věcí. Obecně platí, že na provedení kvalitního průzkumu je třeba více času (obvykle v řádu měsíců až do půl roku) a zachycení optima vegetační a faunistické sezóny. V ideálním případě by průzkum přírodně hodnotné lokality měl probíhat od dubna do srpna, přičemž včasné zahájení je důležité zejména z faunistického hlediska (hnízdění ptáků, rozmnožování obojživelníků atd.). Z botanického hlediska není načasování průzkumu (většinou) až tak kritické, mělo by ale zasáhnout do období od cca konce května do poloviny září. S výjimkou přírodně "neatraktivních" lokalit (intenzivní zemědělské kultury, silně ruderalizované pozemky, zvláště jde-li o menší plochy) je vhodné až nutné, aby lokalita byla navštívena opakovaně, jen ve specifických případech postačí jednorázová návštěva.

Doporučuji proto investorům či zadavatelům průzkumů a posudků, aby poptávku činností uplatnili nejlépe již v prvních měsících roku, nejpozději do začátku června. Další možností je (pokud to harmonogram stavebních příprav umožní) dvoufázový průzkum, kdy první etapa (letní až časně podzimní aspekt) proběhne např. v měsících srpnu až září a druhá etapa (jarní až časně letní aspekt) v měsících březnu až květnu následujícího roku).

Jsem si dobře vědom toho, že nastíněné cenové a časové požadavky mnoho potenciálních zadavatelů nepotěší a že jim dnes konkurence dokáže poskytnout lákavější nabídku. Je však dobré znát i její pozadí. Každý jistě zná poučku "za málo peněz málo muziky" a leckdo se možná již "spálil", když se snažil šetřit na nepravém místě. Totéž lze říci i o termínech provedení prací. Pokud např. někdo zajišťuje biologické průzkumy v netypických ročních obdobích anebo ve velmi krátké lhůtě, lze si klást otázku o úplnosti a výpovědní hodnotě takových průzkumů. A může si ji poprávu klást i úředník, který provedení průzkumů či hodnocení požadoval. Podobně je tomu např. u plánů péče. Dnes je i ze strany státu, jako zadavatele prací, značný tlak na ceny a někdy i termíny zpracování. Plány péče pak často za minimální ceny (či dokonce v režii zaměstnavatele) zpracovávají lidé, kteří v tomto oboru nemají dostatečné znalosti a zkušenosti. Výsledky jsou zcela zákonitě - přinejmenším po formální stránce - mírně řečeno, rozpačité. Proto bych doporučil: nakupujte jen u odborníků.

Nahoru© 2014 Richard Višňák