Richard Višňák, biologické a ekologické průzkumy
Hlavní stránka   Reference   Kontakt  

Biologické hodnocení

Jedná se o dokumentace, jejichž zpracování ukládají investorům orgány ochrany přírody a krajiny na základě příslušných ustanovení zákona č. 112/92 Sb. (zejména v § 67 povinnosti investorů). Účelem biologického hodnocení je zdokumentovat stav živé přírody v místě zamýšlené stavby a posoudit dopady daného záměru na složky živé přírody, tj. flóru a faunu. V podstatě se jedná o obdobu dokumentace hodnocení vlivů na životní prostředí (tzv. EIA), ale se značně užším tematickým záběrem (ostatní složky životního prostřední se podrobněji nehodnotí) a s výrazně zjednodušenou administrativní procedurou.

Biologické hodnocení tedy sestává z podrobného terénního šetření (botanický a zoologický průzkum v rozsahu a zaměření odpovídajícím charakteru lokality a významu záměru) a z vlastního posouzení vlivů stavby (záměru) na popsané přírodní fenomény. Součástí biologického hodnocení je rovněž návrh opatření na eliminaci, omezení či kompenzaci nežádoucích vlivů. K provádění biologických hodnocení vlastním příslušnou autorizaci vydanou Ministerstvem životního prostředí ČR.

Záležitosti ohledně cen a termínů rozebírám zde.

Nahoru© 2014 Richard Višňák